Šta (ni)je dizajn? Podcast @ Žiška

Pre nekoliko dana sam premijerno gostovao u jednom podcastu. Kod super kul ljudi — digitalne agencije Žiška.

I naravno, brbljao sam o onome što najviše volim da radim. O dizajnu. To mi se zapravo toliko svidelo, da sam rešio da pokrenem sopstveni podcast. I da naširoko pričam o UX-u i svim radostima i tugama koje sobom nosi.

A do tada, bacite pogled na to kako smo se Gorana i ja snašli sa Goranovim zavlačitim i insipirativnim pitanjima:

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store